Druchema Bistrol Speciál, samolešticí emulze na podlahy, 500 ml

Kód: KOD-0102-0475

  • Za týden koupili 2 zákazníci

93 Kč

Skladem 1 ksKoupíte dnes, odešleme zítra

Osobní odběry ZDARMA

Informace o Druchema Bistrol Speciál, samolešticí emulze na podlahy, 500 ml

Bistrol Speciál se používá k leštění a konzervaci nesavých podlahových krytin (guma, PVC, linoleum, dlaždice).

H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Popis výrobku a vyobrazení má pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje vlastnosti v průběhu výroby změnit bez předchozího upozornění a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.