Severochema Ex Teron přípravek pro strojní čištění koberců a potahových látek, 480 ml

Kód: KOD-0102-0412

  • Celkem koupilo 26 zákazníků

69 Kč

Zlepšit cenu o 2 Kč?

Skladem 1 ksKoupíte dnes, odešleme zítra

Osobní odběry ZDARMA

Informace o Severochema Ex Teron přípravek pro strojní čištění koberců a potahových látek, 480 ml

Speciální nepěnivý přípravek pro strojní čištění koberců s vysokou čistící schopností. Výrobek je určen nejen pro úklidové firmy, ale i pro domácí použití.

EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318Způsobuje vážné poškození očí.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Popis výrobku a vyobrazení má pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje vlastnosti v průběhu výroby změnit bez předchozího upozornění a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.